Helse Nord RHF søker spesialister innen klinisk voksenpsykologi eller annen psykologspesialist med tilsvarende erfaring og kompetanse.

4 x 100 % driftsavtale for psykologspesialist i Nordland

Helse Nord RHF søker spesialister innen klinisk voksenpsykologi eller annen psykologspesialist med tilsvarende erfaring og kompetanse. Psykologen må ha interesse for tverrfaglig samarbeid hvor målet er å bistå pasienter til å komme tilbake i arbeid og forhindre unødig langvarige sykefravær. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Nord RHF. Det innebærer at avtalespesialisten skal praktisere utredning, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. Avtalespesialisten skal også bidra til å redusere ventelister ved tilhørende helseforetak. 

Målgruppen er pasienter med psykiske lidelser. Psykologen skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste. 

Driftsavtalene opprettes som ledd i omstilling av «Raskere tilbake» -ordningen. Det stilles krav til at deler av praksis, 20-40 %, brukes til pasienter med moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning/arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidsliv.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidssted
Helse Nord RHF ønsker spesialistene lokalisert på følgende steder:
• Helgeland – 2 hjemler
• Lofoten – 1 hjemmel
• Narvik – 1 hjemmel

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling

Arbeidsoppgaver

 • Psykologen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder utredning, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tids gjeldende lovgivning
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger og samhandling med andre helseaktører
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi eller annen klinisk spesialitet med utstrakt erfaring med behandling av voksne 
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 552.300,- (tilknyttet helsenett) per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Vi oppfordrer deg til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

04.01.2021

Heltid / Deltid:

Heltid

Stilling

4 x 100 % driftsavtaler for psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i Nordland

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

Helse Nord RHF – Fire psykologspesialister