Vil du være med å prege fagutviklingen i norske barnevernsinstitusjoner?

Fast 100 % stilling i Spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet

Om stillingen og arbeidsstedet

Ved Lierfoss ungdoms- og familiesenter har vi ledig en fast 100 % stilling i Spisskompetansemiljø trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i barnevernsinstitusjoner (SKM-TS). Spisskompetansemiljøet trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i barnevernsinstitusjoner (SKM-TS) ble etablert som et prosjekt i 2015 og som en avdeling på Lierfoss 1.1.2017. SKM-TS har utarbeidet et opplæringsprogram for ansatte i Bufetat med målsetting om å oppnå trygge og sikre tjenester for barn og ansatte i barneverninstitusjoner. SKM-TS driver opplæring og tilbyr tjenester i alle Bufetats regioner. Til grunn for opplæringsprogrammet ligger Bufdirs kunnskapsgrunnlag og faglige anbefalinger.

I dag har miljøet 11 ansatte med en sammensatt utdanningsbakgrunn av barnevernspedagoger, vernepleier, lærer, politi og jurist. Disse har lang og variert erfaring fra ulike type barneverninstitusjoner. I tillegg til deres brede miljøterapeutiske praksis har de jobbet mye med trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i institusjon.

Arbeidshverdagen i SKM-TS er preget av høyt engasjement med ansatte som har mye erfaringsbasert og teoretisk kunnskap. Vi er opptatt av å omsette kunnskap til anvendt praksis som bidrar til økt kvalitet i tjenestene våre. Mye av tiden anvendes til opplæring og undervisning, hvor vi møter mange engasjerte miljøterapeuter som bidrar aktivt i dette viktige arbeidet. Dette er en unik mulighet til være med å prege fagutviklingen i norske barnevernsinstitusjoner, sammen med et svært kompetent team.

Arbeidsoppgaver/ ansvarsområder

 • Implementere og lære opp ansatte i institusjoner i SKM-TS sin grunnopplæring i trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i institusjoner.
 • Implementere og lære opp ansatte i institusjoner i barn og unges rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon.
 • Følge med på og være oppdatert på forskning og fagutvikling på området.
 • Drive systematisk innsamling av erfaringsbasert kunnskap på området, og gjøre den tilgjengelig for medarbeidere som arbeider med barn- og unge.
 • Delta i samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer, brukerorganisasjoner og utdanningsmiljøer på området.
 • Arbeidet vil innebære en del reisevirksomhet med varighet på 4-5 dager.
 • Stillingene vil i tillegg til arbeid i SKM-TS innebære noe miljøterapeutisk arbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves sosialfaglig eller annen relevant høyskole-/universitetsutdanning på masternivå. Erfaring kan kompensere for krav om mastergrad.
 • Kjennskap til forskningsmetodikk og evne til å sette seg inn i, og formidle forskningskunnskap.
 • Det stilles krav til miljøterapeutisk erfaring fra institusjon for barn- og ungdom.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Stillingen innebærer mye undervisning, så det kreves god evne til å formidle/undervise i grupper.
 • Ønskelig med veiledningskompetanse.

Personlige egenskaper

 • For å lykkes i denne rollen må du selv kunne planlegge, gjennomføre og forankre arbeidet ditt.
 • Du må være selvstendig, men det betyr ikke at du skal jobbe med alt alene – tvert imot håper vi du er glad i å jobbe i team og å samarbeide med andre, både internt i egen virksomhet og med eksterne.
 • Du er analytisk sterk og har god helhetsforståelse
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er lojal og pliktoppfyllende.
 • Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.
 • Kreativitet og humor settes pris på.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 6 – 11, p.t. kr 402 000 – 553 500 kr pr. år (ltr. 41 – 61), eller kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5 – 11, p.t. kr 425 600 – 604 700 pr. år (ltr. 45 – 66). Arbeidstid er primært dagtid og bortfall av turnustillegg vil bli kompensert med et kronetillegg i størrelsesorden kr. 120 000 – 160 000 kr pr. år. Fastlønn og kronetillegg vurderes etter utdanning og erfaring/ansiennitet. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon

 • Enhetsleder Haakon Cederkvist, tlf. 466 16 728
 • Avdelingsleder Thomas Melby, tlf. 466 18 718

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Lierfoss ungdoms- og familiesenter er en barneverninstitusjon for barn og ungdom i alderen 13-18 (20) år. Beliggenhet er på Lierfoss i Aurskog-Høland kommune, ca 45 minutters kjøring fra Oslo. Institusjonen mottar ungdom fra hele Region øst. Lierfoss har 4 heldøgns institusjonsavdelinger med tilsammen 12 plasser. Institusjonen mottar barn og ungdom plassert etter barnevernsloven §§ 4-4 5. ledd, § 4-12, § 4-24 og § 4-26.

Søknadsfrist

15. september 2021

Kommune

Lillestrøm

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Aurskog-Høland

Spisskompetansemiljøet – Bufetat – Jobbnorge – ID210028