Rådgiver – sekretariatet for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Om stillingen

Statens sivilrettsforvaltning søker en faglig sterk og samfunnsengasjert medarbeider som ønsker å være med på å videreutvikle våre fagområder, herunder særskilt sekretariatsfunksjonen for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget utøves av Statens sivilrettsforvaltning. Sekretariatsfunksjonen består hovedsakelig av sekretariatsleder og en rådgiver, og arbeidsoppgavene er av selvstendig karakter. Sekretariatet er en del av et større juridisk og sosialt miljø i Statens sivilrettsforvaltning. Vi søker nå en rådgiver til sekretariatet. Arbeidsmengden i sekretariatet vil variere og du som blir ansatt vil for tiden være tilknyttet Erstatningsavdelingen og vil også ivareta oppgaver innenfor avdelingens øvrige ansvarsområde etter behov. 

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lover og instrukser, og at bruken begrenses mest mulig. Utvalget utfører sitt arbeid med hjemmel i straffeprosessloven og kommunikasjonskontrollforskriften. Utvalget skal også påse at bestemmelsene om taushetsplikt blir etterfulgt, og skal særlig ha for øye den enkeltes rettssikkerhet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene knyttet opp mot sekretariatsfunksjonen for KK-utvalget er:

 • forberede og tilrettelegge for utvalgets arbeid
 • saksbehandling, herunder gjennomgang av innberetninger og rapporter som mottas fra Riksadvokaten
 • forberede, bistå i og følge opp utvalgets tilsyns- og kontrollarbeid
 • være kontaktpunkt for utvalget i møte med klagere, politiet, påtalemyndigheten og andre administrative oppgaver knyttet til driften

Øvrige arbeidsoppgaver

 • oppgaver knyttet til erstatning etter strafforfølgingen, voldsoffererstatning, eller sekretariatsfunksjoner for flere ulike fagorgan, avhengig av kompetanse og SRFs behov

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (eller tilsvarende), fortrinnsvis innenfor retts- eller samfunnsvitenskap
 • relevant erfaring, for eksempel med tilsyn, evaluering/granskningssaker eller straffesaker
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • teknologisk og juridisk teft

Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

Ønskede kvalifikasjoner

Det vil være en fordel med erfaring fra og kompetanse om:

 • sikkerhetsmyndigheter, offentlig tilsynsvirksomhet, styringssystemer eller analysearbeid
 • informasjonssikkerhetsarbeid eller dokumenthåndtering etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen
 • straffesakskjeden

Personlige egenskaper

 • evne til å håndtere stor informasjonsmengde og komplekse saker
 • gode samarbeidsevner og evne til fleksibel oppgaveløsing
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • interesse for samspillet mellom teknologi og samfunnsutvikling

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr deg

 • utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver
 • gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i utvalgets faglige diskusjoner
 • deltagelse på tilsyn i hele landet
 • å være en del av et høyt kvalifisert fagmiljø i Statens sivilrettsforvaltning
 • mulighet til å påvirke og utvikle arbeidsoppgavene
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som rådgiver (kode 1434) årslønn fra kr. 520 000 – 570 000, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål? Ta kontakt med: sekretariatsleder Katrine Kleiven Mentzoni, tlf 22 99 13 50 eller avdelingsdirektør Kristina Kjeverud tlf. 22 99 13 47.

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no. Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.  Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet, og vi har etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi er sekretariat blant annet for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag og Konkursrådet. SRF forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet og tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no  og www.kk-utvalget.no for nærmere informasjon.

Søknadsfrist

15. september 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rådgiver – Statens Sivilrettsforvaltning – Jobbnorge – ID 210957