Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune søker engasjerte og dyktige personer som ønsker å arbeide med bygningsvern, fartøyvern og kulturmiljøforvaltning.

Er du vår nye kollega?

Hvis ja, ønsker Silje og Geir kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. Meld din interesse.

Vi har nå ledige to 100% faste stillinger

Fylkeskommunen er regional kulturmiljømyndighet og en sentral premissgiver og koordinator i utviklingen av Nordlandssamfunnet. Kulturminner i Nordland er en del av Nordland fylkeskommunes avdeling for samfunnsutvikling. Faggruppen har ansvaret for kulturmiljøforvaltningen i Nordland og museumspolitikk, og jobber bredt innenfor dette feltet.

Du vil inngå i vårt faglige og sosiale fellesskap og gjøre oss enda sterkere. Vi har en bred faglig kompetanse og et godt sosialt miljø, og det gis gode muligheter for faglig kompetanseheving. 

Rådgiver – bygningsvern/kulturmiljøforvaltning

Stillingen er i hovedsak til oppgaver knyttet til bygningsvern (bredt definert) innen kulturmiljøsektoren. I stillingen inngår arbeid med alle typer fredete, verneverdige eller på andre måter kulturhistorisk interessante bygg og anlegg i Nordland. Andre relevante oppgaver ut fra kompetanse og fylkeskommunes behov er også aktuelt.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Saksbehandling og tilskuddsforvaltning
 • Fredningssaker, dispensasjonsbehandling mv. etter kulturminneloven
 • Befaringer, veiledning og oppfølging i.f.t. eiere, kommuner og andre
 • Formidling
 • Bistå i prosjekter, f.eks. regionale kulturminneregistreringer, Fotefar mot nord o.l.
 • Kulturmiljø og klimautfordringene (FNs bærekraftsmål, klimaendringer og -tilpassing)
 • Kulturmiljøforvaltningens rolle i samfunnsutviklingen

Utdanning og erfaring:  

 • Du bør ha høyere utdanning på masternivå / hovedfag (eller tilsvarende) innenfor relevant fagområde. 
 • Annen relevant utdanning på lavere nivå (håndverker/tømrer e.l.) og erfaring fra offentlig forvaltning kan kompensere for eventuell manglende høyere utdanning.
 • Erfaring og arbeid med bygningsvern er positivt
 • Kjennskap til, og interesse for, fylkeskommunens rolle i samfunnsutviklingen 

Personlige egenskaper: 

 • Du er engasjert, utadvendt, kontaktoppsøkende, pådriver, tar tak i saker og følger dette opp
 • Stillingene omfatter mye saksbehandling og det er derfor viktig å være strukturert, ryddig, tydelig og overholde frister o.l.
 • Jobbe strukturert i en stilling som gir deg stor frihet – og stort ansvar
 • Oppgavene skal utføres i tett dialog og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere og institusjoner og andre forvaltningsaktører i og utenfor regionen
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Delta på og arrangere kompetansehevende tiltak, som seminarer, fagdager mv.
 • Engasjert i forhold til oppgavene
 • Interesse og forståelse for politiske prosesser
 • Integritet og rolleforståelse

Andre vilkår: 
Det må påregnes en god del reisevirksomhet i stillingen og du må derfor ha, eller være villig til å skaffe deg, sertifikat for bil klasse B. 

 Sentrale nettsider og dokumenter: 

 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Rådgiver – fartøyvern/kulturmiljøforvaltning

Gjennom regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for fartøyvern, og vi ønsker nå å styrke dette arbeidet. Vi lyser derfor ut en fast stilling med hovedansvar for å følge opp dette fagområdet.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Stillingen har et hovedansvar for oppgaver knyttet til fartøyvern (bredt definert) innen kulturmiljøsektoren. I stillingen inngår arbeid med alle typer fredete, verneverdige eller på andre måter kulturhistorisk interessante fartøy i Nordland. Andre relevante oppgaver ut fra kompetanse og fylkeskommunes behov er også aktuelt
 • Utvikle, og følge opp, fylkeskommunens politikk og strategier for fartøyvern
 • Arbeide opp mot, og tett på, eiere av fredete og vernede fartøy og nasjonale nettverk innenfor fartøyvern 
 • Kontakt og samarbeid med fartøyvernsentre, andre fylkeskommuner, Riksantikvaren mv.
 • Vurdering av søknader og tilskuddsbehandling for fartøyvern
 • Fredningssaker og annen saksbehandling innenfor fartøyvern
 • Ut fra kvalifikasjoner og fylkeskommunens behov er også andre oppgaver aktuelt:
  • Oppfølging av vår rolle som kulturmiljømyndighet og vår rolle i samfunnsutviklingen
  • plan- og utviklingsarbeid 
  • prosjektutvikling og oppfølging 
  • øvrig saksbehandling 

Utdanning og erfaring:  

 • Du bør ha høyere utdanning på masternivå / hovedfag (eller tilsvarende) innenfor relevant fagområde. 
 • Lengre relevant erfaring kombinert med relevant lavere grads utdanning som videregående utdanning fra båtbyggerfag e.l. og/eller kurs eller etter- og videreutdanning innenfor båtbygging/fartøyvern kan kompensere for eventuell manglende høyere utdanning.
 • Erfaring fra og kunnskap om fartøyvernfaglig arbeid og fartøyvernsektoren.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til, og interesse for, fylkeskommunens rolle i samfunnsutviklingen
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper: 

 • Du er engasjert, utadvendt, kontaktoppsøkende, pådriver, tar tak i saker og følger dette opp
 • Stillingene omfatter mye saksbehandling og det er derfor viktig å være strukturert, ryddig, tydelig og overholde frister o.l.
 • Jobbe strukturert i en stilling som gir deg stor frihet – og stort ansvar.
 • Oppgavene skal utføres i tett dialog og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere og institusjoner og andre forvaltningsaktører i og utenfor regionen
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Delta på og arrangere kompetansehevende tiltak, som seminarer, fagdager mv.
 • Engasjert i forhold til oppgavene
 • Interesse og forståelse for politiske prosesser
 • Integritet og rolleforståelse

Andre vilkår:
Det må påregnes en god del reisevirksomhet i stillingen og du må derfor ha, eller være villig til å skaffe deg, sertifikat for bil klasse B.

Sentrale nettsider og dokumenter: 

​​​​​​Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Er du den vi søker? Hvis ja, ønsker Silje og Geir å komme i kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt.

Søknadsfrist: 8. juni 2022

Nordland fylkeskommune – Samfunnsutvikling

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, nordland fagskole, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Rådgivere kulturmiljøforvaltning – Nordland fylkeskommune