Er du vår nye leder for vannseksjonen?

Seksjonsleder Miljødirektoratet

Om stillingen

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert leder som brenner for effektiv forvaltning på et viktig fagområde – vann!

Miljødirektoratet har koordineringsansvaret for en helhetlig og samordnet vannforvaltning etter vannforskriften og arbeidet med EUs vanndirektiv i Norge. Oppgavene knyttet til dette er lagt til vannseksjonen og innebærer blant annet å samordne myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, gi råd til Klima- og miljødepartementet om vannforvaltning, rapportering, og vi representerer Norge i det europeiske vannsamarbeidet.  

Ansvaret for å følge opp restaurering av vassdrag, kalking av forsura vassdrag, jordbruksforurensing og arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner etter plan- og bygningsloven ligger også til seksjonen.

Kunnskapsgrunnlaget om vann er sentralt i arbeidet vårt, og vi har ansvaret for å drifte og utvikle klassifiseringssystemet for kystvann og ferskvann, kartlegging i ferskvann, overvåkingsprogrammer og fagsystemene Vann-Nett og Vannmiljø og nettsiden Vannportalen.no. Seksjonen samordner også arbeidet med helhetlig plan for Oslofjord.

Vannseksjonen er én av fem seksjoner i vann- og kunnskapsavdelingen. Seksjonen har 16 engasjerte og dyktige medarbeidere som er jevnt fordelt mellom Brattøra i Trondheim og Helsfyr i Oslo. Geografisk plassering for denne stillingen er i Trondheim eller i Oslo.

Du rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe.
 

Hovedansvarsområder

 • lede og videreutvikle kompetente medarbeidere
 • utvikle seksjonens ansvarsområder
 • styre og prioritere seksjonens oppgaver
 • skape konstruktive og gode relasjoner internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • dyktig på prosessledelse og effektiv sektorsamordning
 • relevant utdanning på mastergradsnivå
 • god rolle- og forvaltningsforståelse
 • kjennskap til seksjonens fagområder er en fordel
 • god digital kompetanse
 • gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig og trygg i lederrollen og bidrar til å gjøre andre gode.
 • Du er opptatt av helhet og ser sammenhenger på tvers av fagfelt.
 • Du gir mål og retning og sikrer effektive arbeidsprosesser.
 • Du kommuniserer godt og har evnen til å motivere og engasjere.
 • Du prioriterer og leverer i tråd med overordnede føringer.

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder
 • en spennende og utfordrende lederjobb
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seksjonssjef fra kr. 702 100 (ltr 74) til kr. 919 700 (ltr 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Yngve Svarte tlf.  917 99 607/ yngve.svarte@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. Last opp vitnemål via Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 48-2021 VVA

Søknadsfrist: 12. september 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

12. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo

Seksjonsleder – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 210522