Ved Fakultet for arkitektur og design er det ledig stilling som

Seniorrådgiver utdanning

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon.

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vi har en ledig fast stilling som seniorrådgiver, og søker etter en allsidig og løsningsorientert kollega som liker å jobbe med ulike typer arbeidsoppgaver innenfor utdanning og studieadministrasjon. Stillingen er en del av fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for arkitektur og design, og arbeidssted er for tiden Gløshaugen.

Vi søker etter en medarbeider som er genuint interessert i høyere utdanning og som ønsker å være en del av et engasjert og kompetent administrativt støtteapparat. Vi søker deg som har god forståelse for det å være i en lederstøttefunksjon, og trives i en organisasjon med stadige endringer.

Du vil inngå i faggruppe for utdanning og rapporterer til seksjonssjef. 

Faggruppens ansvarsområder omfatter bl.a. av oppgaver innen studieprogramportefølje, kvalitetsarbeid, forvaltning av studiesaker, etter- og videreutdanning og internasjonalisering. Gruppen har ansvar for rådgivning og utredning for fakultetets ledergruppe innen studiesaker, samt støtte til instituttledelser og -administrasjoner. Vi koordinerer og utfører oppgaver i samarbeid med de andre faggruppene i fakultetsadministrasjonen, fakultetets institutter og store deler av NTNU.

Du vil få flere interessante oppgaver innen faggruppens ansvarsområde og skal i særlig grad bidra med oppgaver innen NTNUs løpende prosesser for utvikling av studieporteføljen og kvalitet i utdanningstilbudet. Dette innebærer også at du vil ha kontakt og samarbeid med alle nivå av organisasjonen og eksterne samarbeidsparter. Flere av oppgavene er knyttet til team og nettverk internt ved fakultetet eller på tvers av NTNU.

Faggruppen består av fem medarbeidere, og medarbeiderne må være fleksible i tilnærming til oppgaver og ansvarsområder. Den som tilsettes vil få ansvar for oppgaver av både strategisk og operativ art. Arbeidsdagen er variert, og du vil samarbeide tett med ansatte i både administrasjon og ledelse på fakultets- og instituttnivå ved AD, samt med NTNU sentralt. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for vekst og utvikling for den enkelte, i et åpent og godt arbeidsmiljø.

Du rapporterer til seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinator for fakultetets prosesser med utvikling av studieporteføljen, herunder koordinering av periodiske evalueringer, plandokumentasjon, prosessrådgivning, kvalitetssikring av program- og porteføljeutvikling, samt porteføljemeldinger.
 • Prosedyre- og utviklingsoppgaver knyttet til NTNUs system for utdanningskvalitet på porteføljenivå. Utrede, utvikle og følge opp strategier og handlingsplaner tilknyttet dette.
 • Følge opp og delta i arbeidet med fakultetets strategiske satsninger.
 • Administrasjon og støtte til søknader for interne og ekstern finansierte strategiske utviklingsprosjekter innenfor utdanning (Erasmus, DIKU, Kompetanse Norge etc.)
 • Saksbehandling, høringer, utredningsarbeid og forvaltningssaker på utdanningsområdet.
 • Lederstøtte, saksforberedelser til styre, råd- og utvalg, herunder sekretariat for ADs Utdanningsforum.
 • Andre oppgaver innen faggruppens arbeidsområde, faglig ledelse og koordinering eller prosjektlederoppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan delvis erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra arbeid med faglige utviklingsprosesser i kunnskapsorganisasjoner
 • Videre er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. I denne stillingen betyr det at du må ha
  • erfaring fra forvaltnings-, utrednings-, utviklingsarbeid
  • god organisasjons- og virksomhetsforståelse
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
  • god generell IT-kompetanse, vant til å bruke digitale verktøy og samarbeidsflater som Office365.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som ansettes har

 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og innsikt i universitets- og høgskoleloven.
 • God forvaltningskompetanse fra offentlig sektor
 • Kjennskap til studieadministrative rutiner/prosesser, herunder kjennskap til felles studentdatasystem (FS)

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den vi tilsetter må

 • evne å være både analytisk, strukturert og ansvarlig
 • kunne ta initiativ, være en pådriver og arbeide løsningsorientert
 • evne å jobbe både selvstendig og i team
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • bidra til å utvikle egen og andres kompetanse
 • evne å arbeide på tvers, motivere andre og bygge bro mellom ulike miljøer og områder.
 • evne til å arbeide under tidspress, og med ulike saker parallelt.
 • vise god forståelse for servicerollen og støttefunksjonen som faggruppens medarbeidere har overfor fakultetsledelsen, instituttene og studentene.

Seksjonens medarbeidere tar ansvar, er fleksible og samarbeider tett om mange oppgaver. Oppgaveporteføljen vil utvikles i dialog med den som ansettes.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 597 000 – 726 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prodekan utdanning Rolee Aranya, tlf. 73595021, e-post rolee.aranya@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Emil Lutterloh-Lie, epost:
emil.lutterloh.lie@jeffersonwells.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/16891.

 Søknadsfrist: 17.05.2021

Søknadsfrist

17. mai 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gløshaugen

Seniorrådgiver utdanning – NTNU – Jobbnorge