Har du lyst til å bidra i arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn?

Senioringeniør - forurenset sjøbunn

Om stillingen

Vi søker en dyktig og modig medarbeider til en fast stilling i seksjon for hav og sediment (HHS). I denne stillingen vil du blant annet få mulighet til å lede utfordrende arbeidsprosesser med å rydde opp i forurenset sjøbunn i utvalgte havner og fjorder.

Seksjon for hav og sediment er en av fem seksjoner i hav- og industriavdelingen. Vårt hovedansvar er å følge opp regjeringens politikk for helhetlig opprydding i forurenset sjøbunn i prioriterte områder, samt ved kystverftslokaliteter med behov for opprydding.

Seksjonen har i tillegg anvar for kunnskap om hav- og klima, kartlegging av marine naturtyper, bekjempelse av fremmede arter i marint miljø, og oppfølging av truede marine arter og naturtyper, inkludert sjøfugl. Vi samordner det nasjonale arbeidet med Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR).

Seksjonen har 16 engasjerte og dyktige medarbeidere på Helsfyr i Oslo og på Brattøra i Trondheim. Vi samarbeider på tvers av byer. Arbeidssted for denne stillingen er Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • følge opp prosjekter for opprydding i forurenset sjøbunn gjennom hele arbeidesprosessen fra miljøundersøkelser, risikovurdering og tiltak til etterovervåkning  
 • behandle søknader om statlige tilskuddsmidler
 • behandle søknader om tillatelse til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn
 • veiledning til Statsforvalteren og kommunene med ansvar for oppryddingstiltak
 • behandle klager på Statsforvalterens vedtak i saker som gjelder utfylling, mudring og dumping i sjø

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen biologi, geologi eller kjemi
 • du har minimum to års erfaring fra selvstendig arbeid innen relevant fagområde
 • erfaring  fra samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og/eller flere samarbeidsparter er en fordel
 • du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • du har  erfaring med å skrive rapporter og sammenstille tekster
 • du har dokumenterbar erfaring med koordineringansvar for større oppgaver/oppdrag i offentlig eller privat regi

Egenskaper

 • du tar selvstendig ansvar for å nå resultater, er ryddig og god til å planlegge arbeidet ditt og leverer god kvalitet til avtalt tid
 • du har god rolleforståelse
 • du er initiativrik, og trives i med en tidvis hektisk hverdag
 • du samarbeider godt med andre, også når må håndtere utfordrende situasjoner
 • du er tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • du kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør i lønnsspennet fra ltr. 55/kr. 490 600  – ltr. 77/kr. 744 600 etter erfaring og kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kari Holden på 920 89 832/kari.holden@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Martin Hole  på 95200769 martin.hole@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 24-2021 HHS

Søknadsfrist: 18. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

18. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Helsfyr i Oslo

Senioringeniør – forurenset sjøbunn – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID205541