Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Stipendiat til fagområdet Local climate change adaptation strategies in the Nordic region

Om stillingen

Ved Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) er det fra august 2021 ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe “Societal Security, Safety, Engineering, Environment and Emergency Preparedness” (S3E3) og NordForsk CliCNord prosjektet.

Arbeidssted er UiT i Harstad. Du må kunne starte i stillingen i Harstad innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Institutt for teknologi og sikkerhet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet er lokalisert i to campuser: Tromsø og Harstad. Instituttet har ca. 90 ansatte og har ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger innenfor områdene nautikk, luftfartsfag, samfunnssikkerhet, miljø og internasjonal beredskap.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stillingen vil bli tillagt undervisningsoppgaver innen tilpasning av klimaendringer og risikoanalyse ved UiT Harstad.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke og utvikle strategier for tilpasning til klimaendringer for lokalsamfunn i Norden. Lokalsamfunn står overfor unike utfordringer og muligheter for å takle klimaendringene. Resiliens, når den studeres fra et lokalt perspektiv, sikrer ikke bare bærekraft gjennom de iverksatte tiltakene, men også muligheten til å lage løsninger som passer best til lokale og reelle behov. Dette prosjektet støtter arbeidet med det bredere NordForsk-finansierte CliCNord-prosjektet, som har som mål å forstå ulike farer for klimaendringer på lokalt nivå i hele Norden.

Denne forskningen vil støtte og utfylle arbeidet med CliCNord-prosjektet ved å analysere flere forskjellige mulige strategier for tilpasning til klimaendringer og deres egnethet i en rekke norske og andre nordiske samfunn. Tilpasningsstrategiene for klimaendringer vil bli analysert i partnerskap med lokalsamfunn og sett fra et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Forskning basert på lokalsamfunn vil være en kritisk del av dette forskningsprosjektet.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad innen samfunnssikkerhet, miljøvitenskap, krisehåndtering, beslutningsanalyse eller lignende fagområde. Det kreves karakter B eller bedre på masteroppgaven for å bli vurdert for ansettelse. Søkeren må også ha kunnskap om nordiske, særlig norske, nasjonale, regionale og lokale styringssystemer. Hvis søkeren ikke er utdannet ved et norsk universitet, må denne kunnskapen dokumenteres.

Det er en fordel om søkeren har kunnskap om og erfaring i:

 • Arktiske klimaendringer / klimaendringer i kaldt klima
 • Resiliens-teori
 • Beslutningsanalyse
 • Risikoanalyse
 • Strategier for tilpasning til klimaendringer, og
 • Tverrfaglige perspektiver og prosjekter

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, med gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Søkere må også ha dokumentert gode kunnskaper i et skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk.

Søkeren må skrive en kort prosjektbeskrivelse (inntil 1000 ord) for doktorgradsprosjektet, med fokus på forskningsinteresse og problemer som skal løses ut fra CliCNord-prosjektet. Se CliCNord-nettsiden for mer informasjon: https://www.clicnord.org

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Det legges vekt på relevant bakgrunn, dokumentert gjennom tidligere akademisk og profesjonelt arbeid.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp til ph.d.-studiet i realfag må søkeren dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning. Søkeren må ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden for å bli tatt opp til studiet. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

UiT

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse (inntil 1000 ord) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

Søknadsfrist

13. juni 2021

Kommune

Harstad - Hárstták

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

UiT Harstad

Stipendiat – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – ID 206275