UiT Norges arktiske universitet

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Ingress

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter som gjennom 50 år har gitt mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.

UiT har 17 100 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. UiT har sju fakulteter, 33 institutter og sentre, og ledende forskningsmiljøer innen ulike fag. UiT har fokus på utdanningskvalitet i våre 260 studieprogrammer. Les mer om UiT og vår strategi Drivkraft i nord på uit.no.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter, og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Tromsø.

Helsefak samler flere helserelaterte utdanninger, og legger til rette for tverrfaglighet og innovasjon i forskning og utdanning. Fakultetet har om lag 1000 årsverk og 4700 studenter. Fagområdene omfatter samfunnsmedisin, idrett, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag, paramedisin, vernepleie, psykologi, og kompetansesenter for barn og unge. Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene, i tett samarbeid med helsevesenet i landsdelen.Helsefak har studier og fagmiljø i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Hammerfest.

Ansvar og oppgaver

UiT søker en utviklingsorientert og engasjert dekan som har det overordnede ansvaret for fakultetets samlede virksomhet.  Det innebærer daglig ledelse og resultatansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammer satt av universitetsstyret og fakultetsstyret.  

Sentrale oppgaver er å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, og særlig innen fakultetets fagområder
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø, med mål om høy nasjonal og internasjonal kvalitet innen forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomheten
 • utvikle kvalitet, innretning og omfang av enhetens FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering og kommersialisering
 • representere fakultetet og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • lede prosesser som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av studenters og ansattes læringsmiljø
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til føringer og regelverk

Dekanen vil sammen med prodekan(er) og fakultetsdirektør utgjøre ledelsen ved fakultetet. Dekanen rapporterer til rektor og vil sammen med rektoratet utgjøre ledergruppen ved UiT. Det foreligger en egen instruks for dekanstillinger ved UiT. 

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Stig Brøndbo

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som dekan kreves

 • minimum førstestillingskompetanse 
 • erfaring fra ledelse av forskning og utdanning innen fagområder som er relevante for fakultetet
 • god organisasjonsforståelse og forståelse av universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder
  • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
  • evner til strategisk tenking, prioritering, beslutning og gjennomføring
  • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
  • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk 
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) 

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor et av fakultetets fagområder  
 • ha forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag, og interesse for og kunnskap om nordområdene
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

  • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
  • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
  • interessante og utviklende lederoppgaver
  • å være en del av et lederkollegium
  • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

  Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 1474 dekan. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som dekan. 

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser 
 • vitnemål og karakterutskrifter 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søknadsfrist

22. August 2021

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Tromsø

UiT – Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet